موضوع: 
نقشه کشی صنعتی
عکس روی جلد: 
نویسنده: 
دکتر عارف مردانی کرانی و دکتر مازیار فیض اله زاده و دکتر سجاد درفش پور
قیمت: 
450000ریال