موضوع: 
شیر- بهداشت و نگهداری
عکس روی جلد: 
نویسنده: 
دکتر سیدمهدی رضوی روحانی و دکتر مهران مردانی
سال نشر: 
1398
قیمت: 
350000