موضوع: 
ژنتیک گیاهی
عکس روی جلد: 
نویسنده: 
دکتر رضا درویش زاده و حیدر عزیزی
سال نشر: 
1394
قیمت: 
100000ریال