موضوع: 
مریخ
عکس روی جلد: 
نویسنده: 
دکتر عبدالناصر فضل نیا و دکتر ابوذر علیزاده
سال نشر: 
1393
قیمت: 
100000ریال