موضوع: 
حشره شناسی دام
عکس روی جلد: 
نویسنده: 
ریچارد وال و دیوید شیرر
مترجم: 
دکتر موسی توسلی
سال نشر: 
1380
قیمت: 
28000