موضوع: 
نفت - مهندسی
عکس روی جلد: 
نویسنده: 
دکتر سیروس نوری
سال نشر: 
1382
قیمت: 
100000