موضوع: 
پلیمرها -- اسفنج های پلاستیکی
عکس روی جلد: 
نویسنده: 
دکتر طاهر ازدست و رزگار حسن زاده
قیمت: 
200000