دانشگاه ارومیه
کتابخانه مرکزی
دانشگاه ارومیه
کتابخانه مرکزی
دانشگاه ارومیه
کتابخانه مرکزی
دانشگاه ارومیه
کتابخانه مرکزی
دانشگاه ارومیه
ساختمان کتابخانه مرکزی

کتابهای منتشر شده

سال نشر:
1399
مترجم:
زمانی اهری، غلامرضا - فرهادی کچائی، علیرضا
موضوع:
مهندسی عمران - سازه
نویسنده:
باخمن و همکاران
قیمت:
500000 ریال
سال نشر:
1397
مترجم:
موضوع:
مهندسی محیط زیست، ژتوتکنیک
نویسنده:
بدو، کاظم
دانلود کتاب: ژئوتکنیک زیست محیطی
قیمت:
350000 ریال
سال نشر:
1398
مترجم:
موضوع:
هیدرولیک
نویسنده:
محمدی، میرعلی
دانلود کتاب: هیدرولیک کاربردی
قیمت:
1000000 ریال
سال نشر:
1398
مترجم:
مبهوتی، خسرو
موضوع:
لیزر نیمه هادي
نویسنده:
دیوید جی. کلوتزکین
قیمت:
550000ریال
سال نشر:
1397
مترجم:
باطنی، محمد مهدی - بهمنش، جواد
موضوع:
آمار مهندسی
نویسنده:
ن.کونگودا و رنزو روسو
قیمت:
650000ریال (دوره 2 جلدی)
سال نشر:
1398
مترجم:
خداوردیلو، حبیب
موضوع:
خاکشناسی
نویسنده:
د. ال. لیندبو و د.آ. کوزولوسکی و ک. رابینسون
قیمت:
420000
سال نشر:
1398
مترجم:
بهادری، سید هادی - هاشمی نژاد، آراز
موضوع:
خاک - مهندسی عمران
نویسنده:
ژی هان
قیمت:
1100000ریال قیمت دوره 2 جلدی
سال نشر:
1398
مترجم:
موضوع:
شیر- بهداشت و نگهداری
نویسنده:
رضوی روحانی، سیدمهدی - مردانی، مهران
قیمت:
350000
سال نشر:
مترجم:
موضوع:
نقشه کشی صنعتی
نویسنده:
مردانی کرانی، عارف - فیض اله زاده، مازیار - درفش پور، سجاد
قیمت:
450000ریال
سال نشر:
1398
مترجم:
موضوع:
برق قدرت
نویسنده:
گلوانی، سجاد - طوسی، بهروز
قیمت:
300000ریال

Pages