دانشگاه ارومیه
کتابخانه مرکزی
کارگاه مقاله نویسی
پنج شنبه هر هفته
دانشگاه ارومیه
کتابخانه مرکزی
دانشگاه ارومیه
کتابخانه مرکزی
دانشگاه ارومیه
کتابخانه مرکزی
دانشگاه ارومیه
ساختمان کتابخانه مرکزی

ویژه سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

برای ورود کلیک کنید

کتابهای منتشر شده

سال نشر:
1395
مترجم:
موضوع:
روتیفرها - پرورش و کشت
نویسنده:
دکتر نصرالله احمدی فرد
قیمت:
220000 ریال
سال نشر:
1395
مترجم:
موضوع:
ژنتیک گیاهی
نویسنده:
دکتر رضا درویش زاده و مرجان جنت دوست و حیدر عزیزی
قیمت:
250000 ریال
سال نشر:
1393
مترجم:
دکتر میرعلی محمدی
موضوع:
آبراهه ها - هیدرولیک
نویسنده:
والتر اچ. گراف
قیمت:
300000 ریال
سال نشر:
مترجم:
موضوع:
روانشناسی - راهنمای آموزشی
نویسنده:
دکتر اسماعیل سلیمانی
قیمت:
250000 ریال
سال نشر:
1396
مترجم:
دکتر فیروزه سپهریان آذر
موضوع:
روانشناسی انگیزش
نویسنده:
لامبرت دیکرز
قیمت:
200000 ریال
سال نشر:
1396
مترجم:
دکتر اسعد مدرس مطلق و ایمان گل پور و عادل رضوانی وند فنائی
موضوع:
مواد متخلخل - خواص حرارتی
نویسنده:
دونالد ای. نیلد و آدریان بجان
قیمت:
240000 ریال
نام کتاب:
سال نشر:
1396
مترجم:
موضوع:
شیر - بهداشت
نویسنده:
دکتر سیدمهدی رضوی روحانی و دکتر مهران مرادی
قیمت:
240000 ریال
سال نشر:
1396
مترجم:
دکتر حبیب خداوردیلو و دکتر سینا بشارت و رحمان باریده
موضوع:
فیزیک خاک و آلودگی خاک
نویسنده:
دیوید ای. رادکلیف و جری سیمونک
قیمت:
300000 ریال
سال نشر:
1390
مترجم:
دکتر روزعلی باتوانی
موضوع:
دامپزشکی - گاو
نویسنده:
رابرت اس. یانگ کویست و والتر آر. ترلفال
قیمت:
120000 ریال
نام کتاب:
سال نشر:
1388
مترجم:
موضوع:
اکولوژی
نویسنده:
دکتر ناصر عباسپور و دکتر مسعود خیامی
قیمت:
50000 ریال

Pages