دانشگاه ارومیه
کتابخانه مرکزی
کارگاه مقاله نویسی
پنج شنبه هر هفته
دانشگاه ارومیه
کتابخانه مرکزی
دانشگاه ارومیه
کتابخانه مرکزی
دانشگاه ارومیه
کتابخانه مرکزی
دانشگاه ارومیه
ساختمان کتابخانه مرکزی

کتابهای منتشر شده

سال نشر:
1396
مترجم:
دکتر حبیب خداوردیلو و دکتر سینا بشارت و رحمان باریده
موضوع:
فیزیک خاک و آلودگی خاک
نویسنده:
دیوید ای. رادکلیف و جری سیمونک
قیمت:
300000 ریال
سال نشر:
1390
مترجم:
دکتر روزعلی باتوانی
موضوع:
دامپزشکی - گاو
نویسنده:
رابرت اس. یانگ کویست و والتر آر. ترلفال
قیمت:
120000 ریال
نام کتاب:
سال نشر:
1388
مترجم:
موضوع:
اکولوژی
نویسنده:
دکتر ناصر عباسپور و دکتر مسعود خیامی
قیمت:
50000 ریال
سال نشر:
1392
مترجم:
موضوع:
زمین شناسی - نقشه ها و معادن - نقشه ها
نویسنده:
دکتر علی امامعلی پور
قیمت:
120000 ریال
سال نشر:
1395
مترجم:
موضوع:
گیاهان - حفاظت
نویسنده:
دکتر هاشم هادی ودکتر رئوف سید شریفی و علی نامور
قیمت:
160000 ریال
سال نشر:
1389
مترجم:
موضوع:
شیمی صنعتی - گرافیک و نقشه خوانی
نویسنده:
سیمین خورسند
قیمت:
35000 ریال
سال نشر:
1390
مترجم:
موضوع:
پلاستیک - طراحی
نویسنده:
دکتر طاهر ازدست و امیر حسین بهروش و احسان شکوری
قیمت:
50000 ریال
سال نشر:
1397
مترجم:
موضوع:
اسفنج های پلاستیکی
نویسنده:
دکتر طاهر ازدست و رزگار حسن زاده
قیمت:
200000 ریال
سال نشر:
1396
مترجم:
موضوع:
زمین شناسی - عملیات گاربردی
نویسنده:
دکتر صمد علیپور
قیمت:
250000 ریال
سال نشر:
1396
مترجم:
حبیب نظرنژاد
موضوع:
آب باران - جمع آوری
نویسنده:
طیب یوسف اویس و دیتر پریتزو احمد ی. هاشم
قیمت:
250000 ریال

Pages