دانشگاه ارومیه
کتابخانه مرکزی
کارگاه مقاله نویسی
پنج شنبه هر هفته
دانشگاه ارومیه
کتابخانه مرکزی
دانشگاه ارومیه
کتابخانه مرکزی
دانشگاه ارومیه
کتابخانه مرکزی
دانشگاه ارومیه
ساختمان کتابخانه مرکزی

کتابهای منتشر شده

سال نشر:
1395
مترجم:
موضوع:
کشاورزی
نویسنده:
دکتر رضا درویش زاده - مهندس حیدر عزیزی
قیمت:
25000 ریال
نام کتاب:
سال نشر:
1395
مترجم:
موضوع:
شامل اصول و مبانی طراحی : کانال ها، سازه های وابسته سدها، ضربه قوچ و کاویتاسیون، پمپ ها و توربین ها
نویسنده:
دکتر میر علی محمدی - دکتر محسن بشارت
قیمت:
25000 ریال
سال نشر:
1395
مترجم:
دکتر بیژن اسمعیل نژاد خیاوی - دکتر سید مصطفی گلابی - دکتر جعفر ارجمند یامچی
موضوع:
دامپزشکی
نویسنده:
ان.ام. زاجاک - گری ای.کونبوی
قیمت:
25000 ریال

Pages