دانشگاه ارومیه
کتابخانه مرکزی
دانشگاه ارومیه
کتابخانه مرکزی
دانشگاه ارومیه
کتابخانه مرکزی
دانشگاه ارومیه
کتابخانه مرکزی
دانشگاه ارومیه
ساختمان کتابخانه مرکزی

کتابهای منتشر شده

سال نشر:
1389
مترجم:
موضوع:
شیمی صنعتی - گرافیک و نقشه خوانی
نویسنده:
سیمین خورسند
قیمت:
35000 ریال
سال نشر:
1390
مترجم:
موضوع:
پلاستیک - طراحی
نویسنده:
دکتر طاهر ازدست و امیر حسین بهروش و احسان شکوری
قیمت:
50000 ریال
سال نشر:
1397
مترجم:
موضوع:
اسفنج های پلاستیکی
نویسنده:
دکتر طاهر ازدست و رزگار حسن زاده
قیمت:
200000 ریال
سال نشر:
1396
مترجم:
موضوع:
زمین شناسی - عملیات گاربردی
نویسنده:
دکتر صمد علیپور
قیمت:
250000 ریال
سال نشر:
1396
مترجم:
حبیب نظرنژاد
موضوع:
آب باران - جمع آوری
نویسنده:
طیب یوسف اویس و دیتر پریتزو احمد ی. هاشم
قیمت:
250000 ریال
سال نشر:
1395
مترجم:
موضوع:
سنگ - مکانیک
نویسنده:
حسن مومیوند
قیمت:
470000 ریال (دوره دو جلدی)
سال نشر:
1396
مترجم:
مرتضی بهرام و بهزاد ماهری کلجاهی و حمید ذبحی
موضوع:
شیمی - مهندسی
نویسنده:
ان. کریشنامورتی و پی. والینایاکام و دی مادهاوان
قیمت:
250000 ریال
سال نشر:
1396
مترجم:
موضوع:
تاریخ ایران دوره هخامنشی
نویسنده:
مهرداد قدرت دیزجی
قیمت:
180000 ریال
سال نشر:
1396
مترجم:
موضوع:
نرم افزار میک مک
نویسنده:
میر نجف موسوی و فاطمه سادات کهکی
قیمت:
250000 ریال
سال نشر:
1396
مترجم:
موضوع:
کرم شناسی دامی و انگل شناسی دامی
نویسنده:
محمد یخچالی و جمال قره خانی و حیدر حیدری
قیمت:
180000 ریال

Pages