دانشگاه ارومیه
کتابخانه مرکزی
کارگاه مقاله نویسی
پنج شنبه هر هفته
دانشگاه ارومیه
کتابخانه مرکزی
دانشگاه ارومیه
کتابخانه مرکزی
دانشگاه ارومیه
کتابخانه مرکزی
دانشگاه ارومیه
ساختمان کتابخانه مرکزی

کتابهای منتشر شده

سال نشر:
1395
مترجم:
دکتر صمد جعفر مدار و دکتر هادی تقوی فر
موضوع:
مهندسی احتراق
نویسنده:
سارا مک آلیستر و جی.یوان چن و کارلوس فرناندزپلو
قیمت:
200000ریال
سال نشر:
1395
مترجم:
دکتر صمد جعفر مدار و دکتر هادی تقوی فر
موضوع:
مهندسی احتراق
نویسنده:
سارا مک آلیستر و جی.یوان چن و کارلوس فرناندزپلو
قیمت:
200000ریال
سال نشر:
1395
مترجم:
دکتر محمد حسنی و میرمحمد سیدعباس زاده و دکتر مریم سامری
موضوع:
مدیریت آموزشی - مدارس
نویسنده:
پتی چنس و ادوارد چنس
قیمت:
160000ریال
سال نشر:
1389
مترجم:
موضوع:
نثر عربی قرن 14
نویسنده:
دکتر کرمعلی قدمیاری
قیمت:
80000ریال
نام کتاب:
سال نشر:
1384
مترجم:
دکتر هدایت راحمی و دکتر سپیده بانی سعید
موضوع:
شیمی فیزیک
نویسنده:
جی.کا. مولاپالی
قیمت:
77000ریال
سال نشر:
1395
مترجم:
دکتر میرمحمد سید عباس زاده
موضوع:
نویسنده:
وین ک. هوی و سیسیل ج. میسکل
قیمت:
300000ریال
سال نشر:
1385
مترجم:
دکتر موسی توسلی
موضوع:
انگل دامی
نویسنده:
چارلز مک کی هندریکس
قیمت:
45000ریال
سال نشر:
1389
مترجم:
دکتر ثریا نائم و دکتر حامد سیفی و دکتر احمد رضائیان و دکتر محمدصادق خرمی
موضوع:
انگل دامی
نویسنده:
ویلیام جی. فوریت
قیمت:
55000ریال
سال نشر:
1395
مترجم:
دکتر علی عیسی زادگان و سهراب امیری
موضوع:
روانشناسی بالینی
نویسنده:
پاتریسا کیسی و برندن کلی
قیمت:
120000ریال
سال نشر:
1386
مترجم:
موضوع:
سلول شناسی دام
نویسنده:
ح. دیتر دلمن و جیناین ر. کاریترز
قیمت:
55000ریال

Pages