دانشگاه ارومیه
کتابخانه مرکزی
کارگاه مقاله نویسی
پنج شنبه هر هفته
دانشگاه ارومیه
کتابخانه مرکزی
دانشگاه ارومیه
کتابخانه مرکزی
دانشگاه ارومیه
کتابخانه مرکزی
دانشگاه ارومیه
ساختمان کتابخانه مرکزی

کتابهای منتشر شده

سال نشر:
1389
مترجم:
موضوع:
تاریخ معاصر ایران --دمکرات آذربایجان
نویسنده:
دکتر مسعود بیات
قیمت:
40000ریال
سال نشر:
1393
مترجم:
موضوع:
توسعه اقتصادی اجتماعی ووو
نویسنده:
دکتر عبدالله عبداللهی و علی اکبر تقی لو
قیمت:
170000ریال
نام کتاب:
سال نشر:
1388
مترجم:
موضوع:
جلبک شناسی
نویسنده:
دکتر طیبه فبودنیا
قیمت:
32000ریال
سال نشر:
مترجم:
محمد نقی آذرمنش
موضوع:
الکترومغناطیس
نویسنده:
مارکوس زاهان
قیمت:
18000ریال
سال نشر:
1395
مترجم:
دکتر صمد جعفر مدار و دکتر هادی تقوی فر
موضوع:
مهندسی احتراق
نویسنده:
سارا مک آلیستر و جی.یوان چن و کارلوس فرناندزپلو
قیمت:
200000ریال
سال نشر:
1395
مترجم:
دکتر صمد جعفر مدار و دکتر هادی تقوی فر
موضوع:
مهندسی احتراق
نویسنده:
سارا مک آلیستر و جی.یوان چن و کارلوس فرناندزپلو
قیمت:
200000ریال
سال نشر:
1395
مترجم:
دکتر محمد حسنی و میرمحمد سیدعباس زاده و دکتر مریم سامری
موضوع:
مدیریت آموزشی - مدارس
نویسنده:
پتی چنس و ادوارد چنس
قیمت:
160000ریال
سال نشر:
1389
مترجم:
موضوع:
نثر عربی قرن 14
نویسنده:
دکتر کرمعلی قدمیاری
قیمت:
80000ریال
نام کتاب:
سال نشر:
1384
مترجم:
دکتر هدایت راحمی و دکتر سپیده بانی سعید
موضوع:
شیمی فیزیک
نویسنده:
جی.کا. مولاپالی
قیمت:
77000ریال
سال نشر:
1395
مترجم:
دکتر میرمحمد سید عباس زاده
موضوع:
نویسنده:
وین ک. هوی و سیسیل ج. میسکل
قیمت:
300000ریال

Pages