دانشگاه ارومیه
کتابخانه مرکزی
دانشگاه ارومیه
کتابخانه مرکزی
دانشگاه ارومیه
کتابخانه مرکزی
دانشگاه ارومیه
کتابخانه مرکزی
دانشگاه ارومیه
ساختمان کتابخانه مرکزی

کتابهای منتشر شده

سال نشر:
1397
مترجم:
موضوع:
صنایع غذایی - بسته بندی
نویسنده:
دکتر میرخلیل پیروزی فرد و ادریس آرژه و رضا قادرمرزی و سعید حمدی پور
قیمت:
250000ریال
سال نشر:
1389
مترجم:
موضوع:
مواد انفجاری
نویسنده:
استانلی فوردهام
قیمت:
47000ریال
نام کتاب:
سال نشر:
1386
مترجم:
موضوع:
شنا - آموزش
نویسنده:
دکتر میرمحمد کاشف
دانلود کتاب: مراحل آموزش شنا
قیمت:
18000ریال
سال نشر:
1391
مترجم:
موضوع:
نانو تکنولوژی - زیست شناسی
نویسنده:
رالف اس. جرکو و فریتز ب. پرینز و ر. لان اسمیت
قیمت:
100000ریال
سال نشر:
1392
مترجم:
موضوع:
زباله - دفن فاضلاب
نویسنده:
دکتر کاظم بدو
قیمت:
120000ریال
سال نشر:
مترجم:
موضوع:
آبرسانی شهری
نویسنده:
دکتر مرنضی خلیلیان
قیمت:
220000ریال
سال نشر:
1393
مترجم:
موضوع:
مریریت آموزشی - نابرابری آموزشی
نویسنده:
دکتر محمد حسنی و دکتر میرنجف موسوی و دکتر مریم سامری
قیمت:
100000ریال
سال نشر:
1381
مترجم:
دکتر فاطمه مدرسی
موضوع:
وازه نامه عربی - فارسی
نویسنده:
عبدالغنی دقر
قیمت:
26000ریال
سال نشر:
1384
مترجم:
دکتر حسن محمدزاده
موضوع:
شنا کودکان
نویسنده:
جودی سزاری
قیمت:
35000
سال نشر:
1389
مترجم:
موضوع:
ورزش-- درمان
نویسنده:
دکتر میرمحمد کاشف
قیمت:
45000ریال

Pages