دانشگاه ارومیه
کتابخانه مرکزی
کارگاه مقاله نویسی
پنج شنبه هر هفته
دانشگاه ارومیه
کتابخانه مرکزی
دانشگاه ارومیه
کتابخانه مرکزی
دانشگاه ارومیه
کتابخانه مرکزی
دانشگاه ارومیه
ساختمان کتابخانه مرکزی

کتابهای منتشر شده

نام کتاب:
سال نشر:
1396
مترجم:
موضوع:
حسابداری
نویسنده:
دکتر اکبر رضایی زواره ای و دکتر محمد ایمانی برندق و دکتر حمزه دیدار
قیمت:
220000ریال
نام کتاب:
سال نشر:
1391
مترجم:
موضوع:
شیمی - تجزیه
نویسنده:
فرانسیس روساک و آنیک روساک
قیمت:
60000ریال
سال نشر:
1389
مترجم:
موضوع:
دامزشکی - جراحی
نویسنده:
دکتر فرشید صراف زاده و دکتر سیاوش احمدی نوربخش
قیمت:
110000
سال نشر:
1394
مترجم:
موضوع:
آموزش عالی - فلسفه
نویسنده:
دکتر نقی علی اشرف جودت
قیمت:
90000ریال
سال نشر:
1396
مترجم:
دکتر فیروزه سپهریان آذر و محمد رسول مفسری و ناصر تراب زاده و سعید اسدنیا
موضوع:
کمال گرایی
نویسنده:
جنی گلد
قیمت:
150000ریال
سال نشر:
1393
مترجم:
دکتر حسین پیرخراطی و بهزاد سلطانی و محمد شریفی
موضوع:
سنگ های کربناته - اطلس
نویسنده:
آ.ای. آدامز و دبلیو. اس. مکنزی
قیمت:
900000ریال
سال نشر:
1393
مترجم:
موضوع:
محیط زیست - حفاظت
نویسنده:
دکتر صمد علیپور
قیمت:
170000ریال
سال نشر:
1386
مترجم:
دکتر میرمحمد کاشف
موضوع:
شنا - آموزش
نویسنده:
دیوید جی. توماس
قیمت:
23000ریال
سال نشر:
1395
مترجم:
موضوع:
ورزش - کمک های اولیه
نویسنده:
دکتر میر محمد کاشف و سید علی اصغر هاشمی
قیمت:
120000ریال
سال نشر:
1388
مترجم:
موضوع:
تک یاخته شناسی - دامپزشکی
نویسنده:
موسی توسلی
قیمت:
20000ریال

Pages