دانشگاه ارومیه
کتابخانه مرکزی
کارگاه مقاله نویسی
پنج شنبه هر هفته
دانشگاه ارومیه
کتابخانه مرکزی
دانشگاه ارومیه
کتابخانه مرکزی
دانشگاه ارومیه
کتابخانه مرکزی
دانشگاه ارومیه
ساختمان کتابخانه مرکزی

کتابهای منتشر شده

سال نشر:
1385
مترجم:
دکتر موسی توسلی
موضوع:
انگل دامی
نویسنده:
چارلز مک کی هندریکس
قیمت:
45000ریال
سال نشر:
1389
مترجم:
دکتر ثریا نائم و دکتر حامد سیفی و دکتر احمد رضائیان و دکتر محمدصادق خرمی
موضوع:
انگل دامی
نویسنده:
ویلیام جی. فوریت
قیمت:
55000ریال
سال نشر:
1395
مترجم:
دکتر علی عیسی زادگان و سهراب امیری
موضوع:
روانشناسی بالینی
نویسنده:
پاتریسا کیسی و برندن کلی
قیمت:
120000ریال
سال نشر:
1386
مترجم:
موضوع:
سلول شناسی دام
نویسنده:
ح. دیتر دلمن و جیناین ر. کاریترز
قیمت:
55000ریال
نام کتاب:
سال نشر:
1386
مترجم:
دکتر محمد یخچالی
موضوع:
انگل دام
نویسنده:
جک چرنین
قیمت:
41000ریال
سال نشر:
1390
مترجم:
دکتر علی سرباز جانفدا
موضوع:
ریاضیات - جبر
نویسنده:
درک جی اس رابینسون
قیمت:
47000ریال
سال نشر:
1388
مترجم:
موضوع:
جواهرات - رنگ آمیزی
نویسنده:
دکتر عطا اله بهرام و فاطمه احمدپور
قیمت:
33000ریال
نام کتاب:
سال نشر:
1396
مترجم:
موضوع:
حسابداری - اصول و قواعد
نویسنده:
دکتراکبر زواره ای رضائی و دکتر محمد ایمانی برندق و دکتر پرویز پیری و فرزاد غیور
قیمت:
250000ریال
سال نشر:
1396
مترجم:
موضوع:
روش تحقیق - علوم انسانی
نویسنده:
دکتر میر محمد سیدعباس زاده
قیمت:
200000
سال نشر:
مترجم:
موضوع:
ژئوفیزیک - اکتشافات
نویسنده:
دکتر رامین نیکروز
قیمت:
100000ریال

Pages