دانشگاه ارومیه
کتابخانه مرکزی
کارگاه مقاله نویسی
پنج شنبه هر هفته
دانشگاه ارومیه
کتابخانه مرکزی
دانشگاه ارومیه
کتابخانه مرکزی
دانشگاه ارومیه
کتابخانه مرکزی
دانشگاه ارومیه
ساختمان کتابخانه مرکزی

کتابهای منتشر شده

سال نشر:
1396
مترجم:
موضوع:
داروهای دامپزشکی
نویسنده:
دکتر شهرام جوادی و دکتر مجتبی هادیان دکتر فهیمه ولی پور ودکتر صیمین صدیقی
قیمت:
100000ریال
سال نشر:
1384
مترجم:
موضوع:
معدن -- اکتشافات
نویسنده:
دکتر صمد علیپور
قیمت:
39000ریال
سال نشر:
1394
مترجم:
دکتر جواد معتمدی
موضوع:
چرای دام
نویسنده:
ژیل لومر و جی هادسون و آده مورائز و پی کاوالیو و سی نابینکر
قیمت:
180000ریال
سال نشر:
1395
مترجم:
دکتر جواد معتمدی و زهرا عبدلعلیزاده و دکتر اسماعیل شیدای کرکج
موضوع:
چرا - گراسلندها --- آزمایشگاه
نویسنده:
ال.ت. مانتجی و آر.ام. جونز
قیمت:
220000ریال
نام کتاب:
سال نشر:
1396
مترجم:
موضوع:
حسابداری
نویسنده:
دکتر اکبر رضایی زواره ای و دکتر محمد ایمانی برندق و دکتر حمزه دیدار
قیمت:
220000ریال
نام کتاب:
سال نشر:
1391
مترجم:
موضوع:
شیمی - تجزیه
نویسنده:
فرانسیس روساک و آنیک روساک
قیمت:
60000ریال
سال نشر:
1389
مترجم:
موضوع:
دامزشکی - جراحی
نویسنده:
دکتر فرشید صراف زاده و دکتر سیاوش احمدی نوربخش
قیمت:
110000
سال نشر:
1394
مترجم:
موضوع:
آموزش عالی - فلسفه
نویسنده:
دکتر نقی علی اشرف جودت
قیمت:
90000ریال
سال نشر:
1396
مترجم:
دکتر فیروزه سپهریان آذر و محمد رسول مفسری و ناصر تراب زاده و سعید اسدنیا
موضوع:
کمال گرایی
نویسنده:
جنی گلد
قیمت:
150000ریال
سال نشر:
1393
مترجم:
دکتر حسین پیرخراطی و بهزاد سلطانی و محمد شریفی
موضوع:
سنگ های کربناته - اطلس
نویسنده:
آ.ای. آدامز و دبلیو. اس. مکنزی
قیمت:
900000ریال

Pages