دانشگاه ارومیه
کتابخانه مرکزی
کارگاه مقاله نویسی
پنج شنبه هر هفته
دانشگاه ارومیه
کتابخانه مرکزی
دانشگاه ارومیه
کتابخانه مرکزی
دانشگاه ارومیه
کتابخانه مرکزی
دانشگاه ارومیه
ساختمان کتابخانه مرکزی

کتابهای منتشر شده

سال نشر:
1393
مترجم:
موضوع:
محیط زیست - حفاظت
نویسنده:
دکتر صمد علیپور
قیمت:
170000ریال
سال نشر:
1386
مترجم:
دکتر میرمحمد کاشف
موضوع:
شنا - آموزش
نویسنده:
دیوید جی. توماس
قیمت:
23000ریال
سال نشر:
1395
مترجم:
موضوع:
ورزش - کمک های اولیه
نویسنده:
دکتر میر محمد کاشف و سید علی اصغر هاشمی
قیمت:
120000ریال
سال نشر:
1388
مترجم:
موضوع:
تک یاخته شناسی - دامپزشکی
نویسنده:
موسی توسلی
قیمت:
20000ریال
سال نشر:
1382
مترجم:
موضوع:
نفت - مهندسی
نویسنده:
دکتر سیروس نوری
قیمت:
100000
سال نشر:
1396
مترجم:
موضوع:
تمدن اسلامی
نویسنده:
باباعلی محمدی آذر
قیمت:
100000ریال
سال نشر:
1380
مترجم:
دکتر موسی توسلی
موضوع:
حشره شناسی دام
نویسنده:
ریچارد وال و دیوید شیرر
قیمت:
28000
سال نشر:
1393
مترجم:
موضوع:
مریخ
نویسنده:
دکتر عبدالناصر فضل نیا و دکتر ابوذر علیزاده
قیمت:
100000ریال
سال نشر:
1394
مترجم:
موضوع:
ژنتیک گیاهی
نویسنده:
دکتر رضا درویش زاده و حیدر عزیزی
قیمت:
100000ریال
سال نشر:
1388
مترجم:
موضوع:
برنامه نویسی پاسکال
نویسنده:
علی سرباز جانفدا
قیمت:
50000ریال

Pages