دانشگاه ارومیه
کتابخانه مرکزی
کارگاه مقاله نویسی
پنج شنبه هر هفته
دانشگاه ارومیه
کتابخانه مرکزی
دانشگاه ارومیه
کتابخانه مرکزی
دانشگاه ارومیه
کتابخانه مرکزی
دانشگاه ارومیه
ساختمان کتابخانه مرکزی

کتابهای منتشر شده

سال نشر:
1395
مترجم:
موضوع:
ژنتیک گیاهی
نویسنده:
دکتر رضا درویش زاده و مرجان جنت دوست و حیدر عزیزی
قیمت:
250000 ریال
سال نشر:
1393
مترجم:
دکتر میرعلی محمدی
موضوع:
آبراهه ها - هیدرولیک
نویسنده:
والتر اچ. گراف
قیمت:
300000 ریال
سال نشر:
مترجم:
موضوع:
روانشناسی - راهنمای آموزشی
نویسنده:
دکتر اسماعیل سلیمانی
قیمت:
250000 ریال
سال نشر:
1396
مترجم:
دکتر فیروزه سپهریان آذر
موضوع:
روانشناسی انگیزش
نویسنده:
لامبرت دیکرز
قیمت:
200000 ریال
سال نشر:
1396
مترجم:
دکتر اسعد مدرس مطلق و ایمان گل پور و عادل رضوانی وند فنائی
موضوع:
مواد متخلخل - خواص حرارتی
نویسنده:
دونالد ای. نیلد و آدریان بجان
قیمت:
240000 ریال
نام کتاب:
سال نشر:
1396
مترجم:
موضوع:
شیر - بهداشت
نویسنده:
دکتر سیدمهدی رضوی روحانی و دکتر مهران مرادی
قیمت:
240000 ریال
سال نشر:
1396
مترجم:
دکتر حبیب خداوردیلو و دکتر سینا بشارت و رحمان باریده
موضوع:
فیزیک خاک و آلودگی خاک
نویسنده:
دیوید ای. رادکلیف و جری سیمونک
قیمت:
300000 ریال
سال نشر:
1390
مترجم:
دکتر روزعلی باتوانی
موضوع:
دامپزشکی - گاو
نویسنده:
رابرت اس. یانگ کویست و والتر آر. ترلفال
قیمت:
120000 ریال
نام کتاب:
سال نشر:
1388
مترجم:
موضوع:
اکولوژی
نویسنده:
دکتر ناصر عباسپور و دکتر مسعود خیامی
قیمت:
50000 ریال
سال نشر:
1392
مترجم:
موضوع:
زمین شناسی - نقشه ها و معادن - نقشه ها
نویسنده:
دکتر علی امامعلی پور
قیمت:
120000 ریال

Pages