دانشگاه ارومیه
کتابخانه مرکزی
دانشگاه ارومیه
کتابخانه مرکزی
دانشگاه ارومیه
کتابخانه مرکزی
دانشگاه ارومیه
کتابخانه مرکزی
دانشگاه ارومیه
ساختمان کتابخانه مرکزی

کتابهای منتشر شده

سال نشر:
1393
مترجم:
موضوع:
مریخ
نویسنده:
دکتر عبدالناصر فضل نیا و دکتر ابوذر علیزاده
قیمت:
100000ریال
سال نشر:
1394
مترجم:
موضوع:
ژنتیک گیاهی
نویسنده:
دکتر رضا درویش زاده و حیدر عزیزی
قیمت:
100000ریال
سال نشر:
1388
مترجم:
موضوع:
برنامه نویسی پاسکال
نویسنده:
علی سرباز جانفدا
قیمت:
50000ریال
سال نشر:
1388
مترجم:
موضوع:
حشره شناسی دامی
نویسنده:
موسی توسلی
قیمت:
22000ریال
سال نشر:
1391
مترجم:
موضوع:
حقوق تجارت
نویسنده:
دکتر سیدحسام الدین هدایت زاده
قیمت:
90000ریال
سال نشر:
1396
مترجم:
دکتر بیژن اسمعیل نژاد و دکتر سیدمصطفی گلابی و دکتر جعفر ارجمند یامچی
موضوع:
انگل شناسی بالینی دامی
نویسنده:
ان.ام. زاجاک و گری ای. کونبوی
قیمت:
300000ریال
نام کتاب:
سال نشر:
1391
مترجم:
موضوع:
گیاههان - خصوصیات
نویسنده:
دکتر علیرضا پیرزاد
دانلود کتاب: گیاه شناسی 1
قیمت:
70000ریال
نام کتاب:
سال نشر:
1393
مترجم:
موضوع:
خاک - مکانیک
نویسنده:
کاظم بدو
دانلود کتاب: مکانیک خاک
قیمت:
80000ریال
سال نشر:
1396
مترجم:
دکتر فاطمه سادات حسینی و علیرضا فارسی و ابراهیم نوروزی سید حسینی
موضوع:
ورزش - جنبه های فیزیولوژیکی
نویسنده:
جوآن ان. ویکرز
قیمت:
200000 ریال
سال نشر:
1388
مترجم:
موضوع:
شیمی آلی - مهندسی
نویسنده:
نادر نوروزی پسیان
قیمت:
33000ریال

Pages