موضوع: 
دامپزشکی
عکس روی جلد: 
نویسنده: 
ان.ام. زاجاک
گری ای.کونبوی
مترجم: 
دکتر بیژن اسمعیل نژاد خیاوی
دکتر سید مصطفی گلابی
دکتر جعفر ارجمند یامچی
سال نشر: 
1395
قیمت: 
25000 ریال