موضوع: 
نرم افزار لیزرل -- معادلات ساختاری PLS
عکس روی جلد: 
نویسنده: 
دکتر میر محمد سید عباس زاده و جواد امانی ساری بگلو و هیمن خضری آذر و قاسم باشوی
سال نشر: 
1391
قیمت: 
75000ریال