به اطلاع دانشگاهیان محترم می رساند به دلیل وضعیت موجود وعدم حضور تمام وقت در دانشگاه

برای دریافت و دسترسی آزاد به مقالات، کتب و پان نامه ها به صورت رایگان می توان از طریق آدرس سایت

gigalib.org 

ثبت نام و اقدام نموده.

در ضمن یادآور می شود که داشتن ایمیل دانشگاهی الزامی می باشد

پس از ثبت نام کد کاربری و رمز عبور در اختیار قرار داده خواهد شد

که بعد از اتمام اعتبار (حدودا 200) اعتبار مجداد شارژ خواهد شد

   شایان ذکر است که دسترسی های قبلی

از طریق 

(VPN , IP based )

به قوت خود باقی است