معرفی بخش مرجع

این بخش با مجموعه­ ایی با لغ بر بیش از 3000 جلد کتب مرجع فارسی و انگلیسی پاسخگوی مراجعیین می­باشد که می بایست به علت عدم امانت کتابهای مرجع به خارج از کتابخانه در همان مکان مورد استفاده قرار گیرد که شامل کتابهای دایره المعارفها، واژه نامه ها، فرهنگها، اطلسها، زندگی نامه ها، سالنامه ها و.... می باشند.