عنوان: تجزیه واریانس و رگرسیون

کاربرد نرم افزارهای آماری در تجزیه و تحلیل داده­ها(1)

مباحث:

1-     آزمون T

2-     تجزیه واریانس یک طرفه و مقایسات میانگین

3-     آزمایشات چندعاملی(فاکتوریل)

4-     اندازه­های تکراری (Repeated Measures)

5-     تجزیه همبستگی و رگرسیون

 

نرم افزارها: Mstatc , Spss

-------------------------------------------------------------------

عنوان: تجزیه ­های چند متغیره

کاربرد نرم افزارهای آماری در تجزیه و تحلیل داده­ها(2)

مباحث:

1-     Post –Anova   درآزمایشات فاکتوریل (برش دهی اثر متقابل)

2-     تجزیه واریانس چند متغیره

3-     تجزیه به مولفه­های اصلی

4-     تجزیه کلاستر

5-     تجزیه های ناپارامتری

نرم افزارها: SAS, SPSS, Minitab, R

------------------------------------------------------------------------

عنوان: تجزیه رگرسیون غیر خطی

کاربرد نرم افزارهای آماری در تجزیه و تحلیل داده­ها(3)

مباحث

1-     رگرسیون غیر خطی

نرم افزارها: SAS, Solver

----------------------------------------------------------------------------

عنوان: مدل خطی مخلوط

کاربرد نرم افزارهای آماری در تجزیه و تحلیل داده­ها(4)

مباحث

1-     تجزیه واریانس با مدل خطی مخلوط  Mixed Linear Model ))

نرم افزار: SAS

 

 

جهت ثبت نام و اطلاعات بیشتر با شماره تلفن : 31942471  و 2779930 کتابخانه مرکزی تماس حاصل فرمایید.