معرفی و وظایف بخش خدمات فنی

این بخش، کار فهرست‌نویسی و آماده‌سازی مجموعۀ کتابهای فارسی، انگلیسی و سایر زبانها و همچنین مسئولیت فنی وجین مجموعۀ کتابهای چاپی و همکاری با بخش امانت کتابخانۀ برای شناسایی و تهیه منابع جدید را بعهده دارد. فهرست نویسی کتابها مطابق قواعد فهرست نویسی انگلو - امریکن و بر  اساس نظام رده­ بندی کتابخانۀ کنگره آمریکا و با استفاده از گسترش­های رده بندی کتابخانۀ ملی جمهوری اسلامی ایران انجام می شود.

 

 فعالیتهای بخش فهرست نویسی

 

 1-ثبت و ممهور نمودن کتابهای تازه خریداری شده کتابخانه. 

 2- فهرستنویسی و رده بندی کتاب بر اساس رده بندی کتابخانه کنگره (LC )و قوانین انگلو آمریکن.

3- ورود اطلاعات کتابشناختی کتب در برنامه جامع کتابخانه (پارس آذرخش)

4- صدور کارتهای فهرست نویسی ولیبل عطف، کارت امانت و تهیه بارکد برای هرکتاب.

5- آماده سازی منابع (چسباندن برچسب عطف، جیب کتاب و برچسب بارکد)

6- نظارت بر انجام صحیح فهرست نویسی و رده بندی منابع.

7- انتخاب و خرید کتاب از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران و نمایشگاه­ های کتاب در سطح استان.

8- شلف خوانی و وجین کتاب.

9- کنترل و نگهداری سرور مرکزی کتابخانه.

10-کمک به امر فهرست نویسی کتابخانه های دانشکده ه­ا.

11-ایجاد کد کاربری از طریق سیستم برای دانشکده­ ها