کارکنان دانشکده

نام: سیروس محمدی
سمت: مسئول بخش پایان نامه ها
تلفن: 32779930 داخلی 2507
محل کار: دانشگاه ارومیه
نام: زینب آقاپور
سمت: کتابدار بخش امانت
تلفن: 32779930 داخلی 2471
محل کار: دانشگاه ارومیه کتابخانه مرکزی
نام: سولماز یمین
سمت: مسئول بخش نشریات ادواری
تلفن: 32779930 داخلی 2507
محل کار: دانشگاه ارومیه کتابخانه مرکزی
نام: آزیتا جهتی
سمت: مسئول بخش امانت
تلفن: 32779930 داخلی 2471
محل کار: دانشگاه ارومیه کتابخانه مرکزی
نام: میکائیل پاشازاده
سمت: مسئول انتشارات
تلفن: 32779930 داخلی 2274
محل کار: دانشگاه ارومیه کتابخانه مرکزی
نام: ابراهیم حسینی
سمت: مسئول بخش خدمات فنی
تلفن: 32779930 داخلی 2706
محل کار: دانشگاه ارومیه کتابخانه مرکزی
نام: محمد آذر ورجویی
سمت: مسئول اموال
تلفن: 32779930 داخلی 2705
محل کار: دانشگاه ارومیه کتابخانه مرکزی