دانشگاه ارومیه
کتابخانه مرکزی
کارگاه مقاله نویسی
پنج شنبه هر هفته
دانشگاه ارومیه
کتابخانه مرکزی
دانشگاه ارومیه
کتابخانه مرکزی
دانشگاه ارومیه
کتابخانه مرکزی
دانشگاه ارومیه
ساختمان کتابخانه مرکزی

کتابهای منتشر شده

سال نشر:
1389
مترجم:
موضوع:
مواد انفجاری
نویسنده:
استانلی فوردهام
قیمت:
47000ریال
نام کتاب:
سال نشر:
1386
مترجم:
موضوع:
شنا - آموزش
نویسنده:
دکتر میرمحمد کاشف
قیمت:
18000ریال
سال نشر:
1391
مترجم:
موضوع:
نانو تکنولوژی - زیست شناسی
نویسنده:
رالف اس. جرکو و فریتز ب. پرینز و ر. لان اسمیت
قیمت:
100000ریال
سال نشر:
1392
مترجم:
موضوع:
زباله - دفن فاضلاب
نویسنده:
دکتر کاظم بدو
قیمت:
120000ریال
سال نشر:
مترجم:
موضوع:
آبرسانی شهری
نویسنده:
دکتر مرنضی خلیلیان
قیمت:
220000ریال
سال نشر:
1393
مترجم:
موضوع:
مریریت آموزشی - نابرابری آموزشی
نویسنده:
دکتر محمد حسنی و دکتر میرنجف موسوی و دکتر مریم سامری
قیمت:
100000ریال
سال نشر:
1381
مترجم:
دکتر فاطمه مدرسی
موضوع:
وازه نامه عربی - فارسی
نویسنده:
عبدالغنی دقر
قیمت:
26000ریال
سال نشر:
1384
مترجم:
دکتر حسن محمدزاده
موضوع:
شنا کودکان
نویسنده:
جودی سزاری
قیمت:
35000
سال نشر:
1389
مترجم:
موضوع:
ورزش-- درمان
نویسنده:
دکتر میرمحمد کاشف
قیمت:
45000ریال
سال نشر:
مترجم:
موضوع:
ورزش - مدیریت و سازماندهی
نویسنده:
دکتر میر محمد کاشف
قیمت:
55000ریال

Pages