به اطلاع دانشجویان، کارکنان و اساتید محترم می رساند برای دسترسی و استفاده از کتابخانه

دیجیتالی گیگا از خارج از دانشگاه می توان از سایت زیر  با داشتن ایمیل دانشگاهی

ثبت نام و فرم مربوطه را تکمیل کرده و منابع مورد نیاز را بصورت رایگان ذخیر نمود

 

gigalib.org

 

کتاباخانه مرکزی