دانشگاه ارومیه
کتابخانه مرکزی
کارگاه مقاله نویسی
پنج شنبه هر هفته
دانشگاه ارومیه
کتابخانه مرکزی
دانشگاه ارومیه
کتابخانه مرکزی
دانشگاه ارومیه
کتابخانه مرکزی
دانشگاه ارومیه
ساختمان کتابخانه مرکزی

کتابهای منتشر شده

سال نشر:
1397
مترجم:
موضوع:
نویسنده:
وحید رضاوردی نژاد و تیمور سهرابی
قیمت:
30000
سال نشر:
1397
مترجم:
دکتر اصغر توفیقی و جواد طلوعی آذر و اعظم رمضان خوانی
موضوع:
ورزش- تغذیه
نویسنده:
لوری اسمولین و مری گروسونور
قیمت:
150000
سال نشر:
1397
مترجم:
موضوع:
کشاورزی- آزمایشات
نویسنده:
دکتر علی هاشمی و بهرام محتشمی
قیمت:
300000
سال نشر:
1397
مترجم:
موضوع:
صنایع غذایی - بسته بندی
نویسنده:
دکتر میرخلیل پیروزی فرد و ادریس آرژه و رضا قادرمرزی و سعید حمدی پور
قیمت:
250000ریال
سال نشر:
1389
مترجم:
موضوع:
مواد انفجاری
نویسنده:
استانلی فوردهام
قیمت:
47000ریال
نام کتاب:
سال نشر:
1386
مترجم:
موضوع:
شنا - آموزش
نویسنده:
دکتر میرمحمد کاشف
قیمت:
18000ریال
سال نشر:
1391
مترجم:
موضوع:
نانو تکنولوژی - زیست شناسی
نویسنده:
رالف اس. جرکو و فریتز ب. پرینز و ر. لان اسمیت
قیمت:
100000ریال
سال نشر:
1392
مترجم:
موضوع:
زباله - دفن فاضلاب
نویسنده:
دکتر کاظم بدو
قیمت:
120000ریال
سال نشر:
مترجم:
موضوع:
آبرسانی شهری
نویسنده:
دکتر مرنضی خلیلیان
قیمت:
220000ریال
سال نشر:
1393
مترجم:
موضوع:
مریریت آموزشی - نابرابری آموزشی
نویسنده:
دکتر محمد حسنی و دکتر میرنجف موسوی و دکتر مریم سامری
قیمت:
100000ریال

Pages