کتابهای الکترونیکی

سال نشر:
مترجم:
موضوع:
ورزش- روانشناسی
نویسنده:
دکتر مهرداد محرم زاده و دکتر میرحسن سید عامری و محسن وحدانی
قیمت:
100000ریال
دانلود 20 صفحه اول کتاب
سال نشر:
1391
مترجم:
موضوع:
ورزش- مدیریت مسابقات ورزشی
نویسنده:
میرحسن سیدعامری
قیمت:
100000ریال
دانلود 20 صفحه اول کتاب
سال نشر:
مترجم:
موضوع:
روانشناسی
نویسنده:
دکتر علی عیسی زادگان
قیمت:
100000ریال
سال نشر:
1397
مترجم:
علی عیسی زادگان
موضوع:
روانپزشکی
نویسنده:
رونالد جی کامر
قیمت:
200000ریال
سال نشر:
1397
مترجم:
موضوع:
معاد - فلسفه
نویسنده:
دکتر دلبر شجاع آباجلو
قیمت:
100000ریال
سال نشر:
1397
مترجم:
علی سرباز جانفدا
موضوع:
ریاضیات - موسقی
نویسنده:
لیون کارکلرد
قیمت:
200000
سال نشر:
1394
مترجم:
موضوع:
نانوتکنولوژی - پزشکی
نویسنده:
مهدی محمدزاده و عباس بهادر و سیدمهدی نوراشرف الدین
قیمت:
100000ریال
سال نشر:
1392
مترجم:
موضوع:
مسابقات ورزشی- امنیت و ایمنی
نویسنده:
میرحسن سیدعامری و رحیم شریف
قیمت:
50000 ریال
سال نشر:
1397
مترجم:
موضوع:
گیاهان - تنشهای غیرزیستی
نویسنده:
رشید جامعی و سروش کارگر و رویا زنگنه
قیمت:
100000ریال
سال نشر:
1397
مترجم:
موضوع:
گیاهان - تنشهای غیرزیستی
نویسنده:
رشید جامعی و سروش کارگر و رویا زنگنه
قیمت:
100000ریال

Pages