کتابهای الکترونیکی

سال نشر:
1398
مترجم:
دکتر تورج مهدی زاده
موضوع:
گوشت- سلامت و بهداشت
نویسنده:
فیدل تولدرا
قیمت:
100000ریال
سال نشر:
1397
مترجم:
موضوع:
روانشناسی
نویسنده:
دکتر علی عیسی زادگان
قیمت:
100000ریال
سال نشر:
1398
مترجم:
دکتر محمد حسنی و دکتر معصومه طالبی و زهرا حیدری زاده
موضوع:
مدیریت آموزشی
نویسنده:
نوئل اف. مک گین و توماس ولش
قیمت:
100000ریال
سال نشر:
مترجم:
محمد حسنی و ابوالفضل قاسم زاده و محمد علی زبانی شادآباد
موضوع:
مدیریت آموزشی
نویسنده:
داگلاس بی . ریوز
قیمت:
100000
سال نشر:
1398
مترجم:
موضوع:
گیاهان - تنش
نویسنده:
دکتر رشید جامعی و سروش کارگر و رویا زنگنه
قیمت:
100000
سال نشر:
1396
مترجم:
موضوع:
گیاهان - حفاظت
نویسنده:
دکتر رضا امیرنیا و علی نامور و جلال آرژه و سویل محمدزاده
قیمت:
100000ریال
سال نشر:
مترجم:
موضوع:
دام - کرم شناسی
نویسنده:
محمد یخچالی و جمال قره خانی و حیدر حیدری
قیمت:
100000
دانلود 20 صفحه اول کتاب
سال نشر:
مترجم:
بیژن اسماعیل نژاد خیاوی و سید مصطفی گلابی و جعفر ارجمند یامچی
موضوع:
انگل شناسی دام
نویسنده:
ان. ام. زاجاک و کری ای. کونبوی
قیمت:
100000
دانلود 20 صفحه اول کتاب
سال نشر:
مترجم:
موضوع:
فیزیولوژی گیاهان زراعی
نویسنده:
دکتر هاشم هادی و دکتر جلال جلیلیان و دکتر سعید حیدرزاده
قیمت:
150000
دانلود 20 صفحه اول کتاب
سال نشر:
مترجم:
موضوع:
ورزش- روانشناسی
نویسنده:
دکتر مهرداد محرم زاده و دکتر میرحسن سید عامری و محسن وحدانی
قیمت:
100000ریال
دانلود 20 صفحه اول کتاب

Pages