کتابهای الکترونیکی

سال نشر:
1396
مترجم:
دکتر بهناز مهاجران و دکتر رضا فریدی و دکتر نوشین محمدزاده و جعفر حسن رضائی
موضوع:
دانشگاه ها. مدیریت
نویسنده:
استیون دنتون و سالی براون
قیمت:
100000ریال
سال نشر:
مترجم:
موضوع:
روانشناسی ذهن
نویسنده:
دکتر اسماعیل سلیمانی و دکتر رضا گل پور
قیمت:
50000ریال
سال نشر:
مترجم:
موضوع:
مسابقات ورزش - مدیریت ایمنی
نویسنده:
میرحسن سیدعامری
قیمت:
150000ریال
دانلود 20 صفحه اول کتاب
سال نشر:
1393
مترجم:
دکتر محمد حسنی و لیلا جودت و سهیلا احمدی
موضوع:
مدیریت - منابع انسانی
نویسنده:
رونالد دبلیو ریبور
قیمت:
100000ریال
نام کتاب:
سال نشر:
1393
مترجم:
دکتر نادر نوروزی پسیان و علی زبر دستی و سهیل جعفری و اسماعیل دوستخواه
موضوع:
طراحی و شیمی ترکیبات دارو
نویسنده:
داگلاس اس. جانسون و جی جک لی
قیمت:
80000ریال
دانلود 20 صفحه اول کتاب
سال نشر:
1392
مترجم:
حسن محمدزاده و گولاله ابوبکری و مندانا حیدری
موضوع:
ماساژ انعکاسی و درمانی
نویسنده:
لوئیس تاگر
قیمت:
50000ریال
دانلود 20 صفحه اول کتاب
سال نشر:
1397
مترجم:
دکتر رضا سزیده و فاطمه ساوجی
موضوع:
ریاضیات - نظریه مشبکه ها و مدول ها
نویسنده:
گری گور کالوگارنو
قیمت:
100000ریال
دانلود 20 صفحه اول کتاب
سال نشر:
1395
مترجم:
دکتر آرش ثباتیان و سید مرتضی طاهری بالانجی و سید مچتبی طاهری بالانجی
موضوع:
ریاضیات - آنالیز فوریه کاربردی
نویسنده:
هوئی پیائو شو
قیمت:
100000ریال
سال نشر:
1394
مترجم:
دکتر اصغر توفیقی و سهیلا نجفی
موضوع:
ورزش- جنبه های فیزیولوژیکی
نویسنده:
فیلیکس اهر. لنسیپ و کاترینا استراهلر
قیمت:
100000ریال
نام کتاب:
سال نشر:
1395
مترجم:
دکتر بیژن اسمعیل نژاد خیاوی
موضوع:
زمین شناسی
نویسنده:
عبدالناصر فضل نیا
قیمت:
25000 ریال
دانلود 20 صفحه اول کتاب

Pages