کتابهای الکترونیکی

سال نشر:
1398
مترجم:
مهدی زاده، تورج
موضوع:
گوشت- سلامت و بهداشت
نویسنده:
فیدل تولدرا
قیمت:
100000ریال
سال نشر:
1397
مترجم:
موضوع:
روانشناسی
نویسنده:
عیسی زادگان، علی
قیمت:
100000ریال
سال نشر:
1398
مترجم:
حسنی، محمد - طالبی، معصومه - حیدری زاده، زهرا
موضوع:
مدیریت آموزشی
نویسنده:
نوئل اف. مک گین و توماس ولش
قیمت:
100000ریال
سال نشر:
مترجم:
حسنی، محمد - قاسم زاده، ابوالفضل - زبانی شادآباد، محمد علی
موضوع:
مدیریت آموزشی
نویسنده:
داگلاس بی . ریوز
قیمت:
100000
سال نشر:
1398
مترجم:
موضوع:
گیاهان - تنش
نویسنده:
دکتر رشید جامعی و سروش کارگر و رویا زنگنه
قیمت:
100000
سال نشر:
1396
مترجم:
موضوع:
گیاهان - حفاظت
نویسنده:
امیرنیا، رضا - نامور، علی - آرژه، جلال - محمدزاده، سویل
قیمت:
100000ریال
سال نشر:
مترجم:
موضوع:
دام - کرم شناسی
نویسنده:
یخچالی، محمد - قره خانی، جمال - حیدری، حیدر
قیمت:
100000
دانلود 20 صفحه اول کتاب
سال نشر:
مترجم:
اسماعیل نژاد خیاوی، بیژن - گلابی سید مصطفی - ارجمند یامچی، جعفر
موضوع:
انگل شناسی دام
نویسنده:
ان. ام. زاجاک و کری ای. کونبوی
قیمت:
100000
دانلود 20 صفحه اول کتاب
سال نشر:
مترجم:
موضوع:
فیزیولوژی گیاهان زراعی
نویسنده:
هادی، هاشم جلیلیان - جلیلیان، جلال - حیدرزاده، سعید
قیمت:
150000
دانلود 20 صفحه اول کتاب
سال نشر:
مترجم:
موضوع:
ورزش- روانشناسی
نویسنده:
محرم زاده، مهرداد - سیدعامری، میرحسن - وحدانی، محسن
قیمت:
100000ریال
دانلود 20 صفحه اول کتاب

Pages