موضوع: 
گوشت- سلامت و بهداشت
عکس روی جلد: 
نویسنده: 
فیدل تولدرا
مترجم: 
مهدی زاده، تورج
سال نشر: 
1398
20 صفحه اول کتاب: 
قیمت: 
100000ریال