موضوع: 
نقشه کشی صنعتی
عکس روی جلد: 
نویسنده: 
مردانی کرانی، عارف
فیض اله زاده، مازیار
درفش پور، سجاد
20 صفحه اول کتاب: 
قیمت: 
450000ریال