موضوع: 
خاک - مهندسی عمران
عکس روی جلد: 
نویسنده: 
ژی هان
مترجم: 
بهادری، سید هادی
هاشمی نژاد، آراز
سال نشر: 
1398
20 صفحه اول کتاب: 
قیمت: 
1100000ریال قیمت دوره 2 جلدی