موضوع: 
آمار مهندسی
عکس روی جلد: 
نویسنده: 
ن.کونگودا و رنزو روسو
مترجم: 
باطنی، محمد مهدی
بهمنش، جواد
سال نشر: 
1397
20 صفحه اول کتاب: 
قیمت: 
650000ریال (دوره 2 جلدی)