موضوع: 
لیزر نیمه هادي
عکس روی جلد: 
نویسنده: 
دیوید جی. کلوتزکین
مترجم: 
مبهوتی، خسرو
سال نشر: 
1398
20 صفحه اول کتاب: 
قیمت: 
550000ریال