موضوع: 
مهندسی محیط زیست، ژتوتکنیک
عکس روی جلد: 
نویسنده: 
بدو، کاظم
سال نشر: 
1397
قیمت: 
350000 ریال