موضوع: 
مهندسی عمران - سازه
عکس روی جلد: 
نویسنده: 
باخمن و همکاران
مترجم: 
زمانی اهری، غلامرضا
فرهادی کچائی، علیرضا
سال نشر: 
1399
20 صفحه اول کتاب: 
قیمت: 
500000 ریال