موضوع: 
مطالب کتاب روش های نوین آزمایشگاهی در علوم و صنایع غذایی برگرفته از کتاب های روش های آنالیز مواد، استخراج و جداسازی، اسپکتروسکوپی، کروماتوگرافی و شیمی تجزیه دستگاهی (اسگوک، وست، هالر) می باشد
عکس روی جلد: 
نویسنده: 
دکتر سجاد پیرسا شیروانه ده
مهندس ایرج کریمی ثانی
سال نشر: 
1399
20 صفحه اول کتاب: 
قیمت: 
800000 ریال