موضوع: 
پژوهشی بر اساس فهرست بالنسبه جامعی از مهم ترین و مشهورترین اسماء الهی موجود در قرآن و کتاب مقدس تورات و انجیل تنظیم شده است.
عکس روی جلد: 
نویسنده: 
کریم جباری
سال نشر: 
1399
20 صفحه اول کتاب: 
قیمت: 
500000ریال