موضوع: 
نقش عوامل محیطی در رشد و نمو ریشه ، اثرات عوامل محیطی بر بهبود عملکرد گیاهان زراعی
عکس روی جلد: 
نویسنده: 
ناند کومار فاگریا
مترجم: 
دکتر رضا امیرنیا ( گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی)
دکتر پیمان محمدزاده توتونچی و دکتر بهناز سعادت (دانش‌آموخته دکتری )
مهدیه فلاح و فریده فقه نبی (دانشجوی دکتری )
سال نشر: 
1399
20 صفحه اول کتاب: 
قیمت: 
800000ریال