موضوع: 
آگاهی از مصادیق آلودگی خاک و پیامدهای آن ، تصمیم¬سازی جهت پیشگیری از آلودگی خاک و اجرای اقدامات عملی برای پالایش مناطق آلوده ، مدیریت خاک¬های آلوده
عکس روی جلد: 
نویسنده: 
ناتالیا رودریگز ائوجنیو
مترجم: 
دکتر حبیب خداوردیلو و دکتر رقیه حمزه¬نژاد تقليدآباد
سال نشر: 
1399
20 صفحه اول کتاب: 
قیمت: 
300000ریال