موضوع: 
صنایع غذایی
عکس روی جلد: 
نویسنده: 
دکتر هادی الماسی، احسان پرندی و حسین شبانی
سال نشر: 
1399
قیمت: 
120000