موضوع: 
صنایع غذایی
عکس روی جلد: 
نویسنده: 
دکتر سجاد پیرسا شیروانه ده و ایرج کریمی ثانی
سال نشر: 
1399
قیمت: 
100000