موضوع: 
شیمی- زیستشناسی- محیط زیست
عکس روی جلد: 
نویسنده: 
استانلی ماناهان
مترجم: 
ترجمه دکتر لطیفه پوراکبر- پروفسور رضا امامعلی سبزی
سال نشر: 
1398
قیمت: 
700000 ریال