موضوع: 
ژنومیکس -- روش‌های آماری (Genomics -- Statistical methods) -ژن نگاشت (Gene mapping)
عکس روی جلد: 
نویسنده: 
تالیف دکتر رضا درویش زاده دکتر حیدر عزیزی مهندس پرویز گودرزی مکری دکتر حمید حاتمی ملکی
سال نشر: 
1400
قیمت: 
700000 ریال