موضوع: 
الکترونیک نیرو -- الگوهای ریاضی (Power electronics -- Mathematical models) تبدیل انرژی -- الگوهای ریاضی(Energy conversion -- Mathematical models)
عکس روی جلد: 
نویسنده: 
تالیف ام. گودوی سیموئز، فلیکس. آفرت
مترجم: 
دکتر بهروز طوسی، دکتر وحید تلاوت و حامد نژادخاتمی
سال نشر: 
1400
20 صفحه اول کتاب: 
قیمت: 
800000 ریال