عکس روی جلد: 
نویسنده: 
تالیف وین ک. هوی، سیسیل ج. میسکل
مترجم: 
میرمحمد سیدعباس زاده، ابولفضل قاسمزاده علیشاهی و کامیاب تجاسب
سال نشر: 
1400
قیمت: 
1600000