موضوع: 
بوم‌شناسی سیاسی (Political ecology) بوم‌شناسی شهری (جامعه‌شناسی) (Urban ecology (Sociology)) توسعه پایدار شهری (Sustainable urban development) جهانی شدن (Globalization) شهرنشینی – ایران (Urbanization -- Iran)
عکس روی جلد: 
نویسنده: 
دکتر میرنجف موسوی، دکتر محمدرضا امیری‌فهلیانی
سال نشر: 
1400
قیمت: 
750000