موضوع: 
قرآن -- علوم قرآنی -- راهنمای آموزشی (عالی) ( ‏ Qur'an -- Qur'anic -- Study and teaching (Higher sciences)
عکس روی جلد: 
نویسنده: 
مولفان دکتر آمنه شاهنده، دکترابوالقاسم ولی‌زاده
سال نشر: 
1400
20 صفحه اول کتاب: 
قیمت: 
500000ریال