موضوع: 
کالبدشناسی دامی (Veterinary Anatomy) فیزیولوژی دامی (Veterinary physiology)
عکس روی جلد: 
نویسنده: 
آر. مایکل ایکرز، دی. مایکل دنبو
مترجم: 
دکتر حامد خلیل‌وندی‌بهروزیار، دکتر رسول پیرمحمدی، فرهاد صمدیان، دکتر بهزاد اسدنژاد
سال نشر: 
1400
20 صفحه اول کتاب: 
قیمت: 
2500000 ریال